Verkeer en bereikbaarheid

Hoe is het verkeer geregeld?

De Simon Stevinkazerne wordt met 1 weg (Piet Romboutlaan) ontsloten op de hoofdwegenstructuur van Ede (Parklaan / Gen. Hackettlaan). Door deze enkele aansluiting is er in de wijk alleen sprake van bestemmingsverkeer en wordt doorgaand verkeer voorkomen. Tussen de Elias Beeckmanlaan en Janny Laupmanlaan is een calamiteitenroute (fiets-voetpad) voorzien zodat de wijk bij calamiteiten op een alternatieve manier ontsloten kan worden.

Op de wegen binnen de Simon Stevinkazerne geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Op deze wegen rijden fietsers en autoverkeer gemengd. Voor voetgangers komen voetpaden langs de wegen. Het Gebr. van Steenbergenplantsoen krijgt een beperktere verkeersfunctie, namelijk woonerf, waarbij autoverkeer stapvoets moet rijden en voetgangers zich mengen met het overige verkeer. Autoverkeer is hier te gast.

Waar rijdt bouwverkeer?

Zo lang er nog woningen bij komen op Simon Stevin, blijft er ook bouwverkeer nodig. Zodra het niet meer nodig is dat bouwverkeer langs een bepaalde straat rijdt, maken wij deze vrij van bouwverkeer. Bij de Wiesje Boonzaaijerstraat is dat inmiddels gebeurd.

Is er openbaar vervoer op de Simon Stevin Kazerne?

De provincie Gelderland is de opdrachtgever van het openbaar busvervoer in Ede en bepaalt het buslijnennet. Op de Simon Stevin kazerne zelf komt geen openbaar vervoerlijn. De verwachting is wel dat op de Parklaan een lijnbus gaat rijden. In het project Parklaan is ter hoogte van de Piet Romboutlaan ruimte gereserveerd, eventueel  voor een bushaltevoorziening.

Kan er een extra drempel komen?

We nemen verschillende maatregelen om hardrijden te voorkomen. Op dit moment zijn er een aantal tijdelijke drempels, die ook in de definitieve situatie terug zullen komen. Excessen zijn niet altijd te voorkomen.

Ga terug