Inrichting wijk

Hoe ziet de wijk er straks uit?

Ben je benieuwd hoe jouw wijk er straks uit ziet? Op deze pagina kun je het Voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte lezen en de tekening downloaden. Deze tekening is ons uitgangspunt bij de uitwerking van de definitieve inrichting van de openbare ruimte. De definitieve inrichting werken we steeds in fases uit. Wanneer de definitieve uitwerking voor jouw straat gereed is, ontvang je een informatiebrief.

Let wel op: op sommige punten is het ontwerp inmiddels wat aangepast vanwege nieuwe inzichten. Zo komen er bijvoorbeeld meer soorten bomen (link naar vraag over de groen en klimaatbestendigheid). Voordat de straten definitief worden ingericht, ontvangen bewoners van de betreffende straat steeds een brief met de definitieve uitwerking van het inrichtingsplan.

Hoe ziet straks het groen in de wijk eruit?

De Simon Stevin Kazerne heeft een bijzondere ligging op de overgang van de stad naar de hoger gelegen delen op de Veluwe. De wijk ligt natuurlijk direct naast het bosgebied De Sysselt en op een steenworp van de Ginkelse Heide. Het groen in de wijk weerspiegelt dit, met een bossfeer in het gebied richting De Sysselt en een heidekarakter daar waar de woonwijk vlak bij de Ginkelse Heide ligt. Een brede parkgordel vormt het hart van Simon Stevin. Daar staat groenbeleving centraal en is er ruimte voor sport, spel en andere vormen van recreatie.

Simon Stevin wordt dus een groene wijk, met veel plantensoorten die we tegenkomen op De Sysselt en de Ginkelse Heide. De groensferen hebben daarbij een vooral een  bos-  en heidekarakter. Er komen inheemse en streekeigen boomsoorten zoals den, beuk, berk en eik. Naast bomen komen er ook ook inheemse struiken zoals meidoorn, liguster, krent, lijsterbes, brem en blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in. Al deze soorten zijn geschikt voor de arme voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin.

Hoe wordt de openbare ruimte onderhouden?

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte er netjes bij ligt. Wel kan er bijvoorbeeld tussen de stoeptegels of beplanting een kleine hoeveelheid onkruid groeien. Ook de goten kunnen niet altijd helemaal schoon zijn. Het meeste onderhoud in de openbare ruimte zoals onkruidbestrijding op verharding, onderhoud van beplanting, maaien van gazons, wordt uitgevoerd door het SamenWerkBedrijf (SWB). Dit is een onderdeel van de AfvalCombinatie Vallei en Veluwe (ACV), waar de gemeente een onderhoudsafspraak mee heeft. De SWB komt niet altijd op vaste tijden langs. Het SWB controleert of de openbare ruimte voldoet aan die eisen en zo niet, dan zorgen zij dat het weer aan de betreffende eisen voldoet.

In sommige delen van Simon Stevin wordt nog volop gebouwd. Op die plekken zijn straten tijdelijk ingericht, we noemen dit bouwrijp. De tijdelijke inrichting en het onderhoud daarvan wordt uitgevoerd door een andere partij dan hierboven genoemd. Nadat de woningen klaar zijn, start de gemeente met de definitieve inrichting van straten en openbaar groen (woonrijp).

Wordt de inrichting klimaatbestendig?

Steeds meer besteedt de gemeente Ede aandacht aan klimaatverandering en de daarbij horende uitdagingen zoals lange tijden van droogte, wateroverlast door stortbuien, hittestress, afname van biodiversiteit en nieuwe ziekten en plagen.

Om die reden is er besloten om grotere hoeveelheid nieuwe soorten planten en bomen te planten dan oorspronkelijk bedacht in het inrichtingsplan. Qua bomen komen er soorten als Robinia, Iep, Esdoorn, Linde, Kastanje en Noot. Naast bomen komen er ook inheemse struiken zoals Meidoorn, Liguster, Krent, Lijsterbes, Brem en Blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in.

Deze soorten kunnen goed tegen het veranderende klimaat en zorgen voor een grotere biodiversiteit waardoor er uiteindelijk minder overlast is van ziekten en plagen. Al deze soorten zijn geschikt voor de voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin. Het vele groen in de parken en straten zal een verkoelend effect hebben tijdens hete zomers, het voorkomen van hittestress zoals dat heet.

Sinds wanneer staat de inrichting van de wijk vast en waarom is dat?

Ten eerste willen we nieuwe of potentiële bewoners vooraf duidelijkheid bieden over de inrichting van de wijk. Daarom hebben we het voorlopig ontwerp in 2018 uitgewerkt en vastgesteld. Hierdoor kunnen potentiële inwoners al vooraf rekening houden met de plannen en voorkomen we dat mensen voor onaangename verrassingen komen te staan. Ten tweede willen we voorkomen dat nieuwe bewoners te lang aan een bouwweg wonen. Om de wijk zo snel mogelijk in te kunnen richten na de bouw, moeten de plannen op tijd klaar liggen. Dit helpt ons om de tijdelijke situatie na de bouwperiode zo kort mogelijk te laten duren.

Kan ik nog iets veranderen aan de inrichting van de wijk?

Het inrichtingsplan is vastgesteld (zie vraag ‘waarom staat de inrichting van de wijk al vast’). Dat betekent dat er geen grote wijzigingen meer mogelijk zijn. Het inrichtingsplan, waarin is opgenomen hoe de wijk is ingedeeld, waar de speeltoestellen, looppaden, bomen e.d. komen, is leidend voor de uitvoering. Heb je als bewoner een goed idee of initiatief voor je buurt, dan kun je (met je buren en buurt) gebruik maken van de EdeDoet cheques. Met het opgehaalde bedrag kun je een voorstel indienen voor bijvoorbeeld een extra speelvoorziening. Ook ben je vrij jouw vraag te stellen aan een van de werkgroepen van het bewonersplatform Simon Stevin of een melding te maken via melding openbare ruimte Ede.

Zijn er nog vrije kavels beschikbaar?

Op dit moment zijn er geen vrije kavels meer beschikbaar op de Simon Stevin Kazerne. Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor het actuele aanbod.

ga terug