Veelgestelde vragen

Op de Simon Stevin Kazerne woon je in een wijk nog volop in ontwikkeling. We begrijpen dat dat soms tot vragen kan leiden. Op deze pagina staat informatie waar je met je vraag terecht kunt. Ook kun je via de contactpagina contact opnemen en jouw vraag stellen.

Algemene vragen

Heb je een algemene vraag? Kijk dan eerst op deze website. Misschien staat jouw vraag hier bij. Voor overige vragen kun je tijdens kantooruren contact opnemen via het algemene nummer van gemeente Ede 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Afhankelijk van de melding kun je bij de volgende instanties terecht:

  • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
  • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties: De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900. Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van gemeente Ede bellen 0318-140318.
  • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Onveilige situaties op openbare wegen. Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van de gemeente bellen: 0318-140318. Buiten kantooruren kun je terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte, neem contact op via het algemene nummer van de gemeente via 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Overige meldingen tijdens kantooruren kunt u het algemene nummer van gemeente bellen 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Inrichting wijk

Ben je benieuwd hoe jouw wijk er straks uit ziet? Op de pagina Inrichting van de wijk kunt u de tekening van het uitgewerkte inrichtingsplan openbare ruimte downloaden. Dit inrichtingsplan is toegelicht op de bewonersavond van 29 juni 2022. De uitvoering van het plan zou in de praktijk wel iets kunnen afwijken van de tekening. Dit inrichtingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van het voorlopig inrichtingsplan. Deze uitgangspunten zijn ook te vinden op de pagina Inrichting van de wijk.

De Simon Stevin Kazerne heeft een bijzondere ligging op de overgang van de stad naar de hoger gelegen delen op de Veluwe. De wijk ligt natuurlijk direct naast het bosgebied De Sysselt en op een steenworp van de Ginkelse Heide. Het groen in de wijk weerspiegelt dit, met een boskarakter in het gebied richting De Sysselt en een heidekarakter daar waar de woonwijk vlak bij de Ginkelse Heide ligt. Een brede parkgordel vormt het hart van Simon Stevin. Daar staat groenbeleving centraal en is er ruimte voor sport, spel en andere vormen van recreatie.

Simon Stevin wordt dus een groene wijk, met veel plantensoorten die we tegenkomen op De Sysselt en de Ginkelse Heide. De groensferen hebben daarbij een vooral een  bos-  en heidekarakter. Er komen inheemse en streekeigen boomsoorten zoals den, beuk, berk en eik. Naast bomen komen er ook ook inheemse struiken zoals meidoorn, liguster, krent, lijsterbes, brem en blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in. Al deze soorten zijn geschikt voor de arme voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin.

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte er netjes bij ligt. Wel kan er bijvoorbeeld tussen de stoeptegels of beplanting een kleine hoeveelheid onkruid groeien. Ook de goten kunnen niet altijd helemaal schoon zijn. Het meeste onderhoud in de openbare ruimte zoals onkruidbestrijding op verharding, onderhoud van beplanting, maaien van gazons, wordt uitgevoerd door het SamenWerkBedrijf (SWB). Dit is een onderdeel van de AfvalCombinatie Vallei en Veluwe (ACV), waar de gemeente een onderhoudsafspraak mee heeft. De SWB komt niet altijd op vaste tijden langs. Het SWB controleert of de openbare ruimte voldoet aan die eisen en zo niet, dan zorgen zij dat het weer aan de betreffende eisen voldoet.

In sommige delen van Simon Stevin wordt nog volop gebouwd. Op die plekken zijn straten tijdelijk ingericht, we noemen dit bouwrijp. De tijdelijke inrichting en het onderhoud daarvan wordt uitgevoerd door een andere partij dan hierboven genoemd. In 2022 en 2023 werkt de gemeente aan de definitieve aanleg van deze straten (woonrijp).

We besteden steeds meer aandacht aan klimaatverandering en de daarbij horende uitdagingen zoals lange tijden van droogte, wateroverlast door stortbuien, hittestress, afname van biodiversiteit en nieuwe ziekten en plagen.

Om die reden komt er een grote hoeveelheid nieuwe soorten planten en planten en bomen. Qua bomen komen er soorten als Robinia, Iep, Esdoorn, Linde, Kastanje en Noot. Naast bomen komen er ook inheemse struiken zoals Meidoorn, Liguster, Krent, Lijsterbes, Brem en Blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in.

Deze soorten kunnen goed tegen het veranderende klimaat en zorgen voor een grotere biodiversiteit waardoor er uiteindelijk minder overlast is van ziekten en plagen. Al deze soorten zijn geschikt voor de voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin. Het vele groen in de parken en straten zal een verkoelend effect hebben tijdens hete zomers, het voorkomen van hittestress zoals dat heet.

Ook u kunt helpen Simon Stevin klimaatbestendig te maken met een groene tuin. Door te kiezen voor een groene tuin, help je de natuur een handje en creëer je ruimte voor bijen, vlinders en vogels. Daarnaast zorgt het ook voor een gezondere en koelere wijk. Op de pagina Ligging en wijk vind je de plantenfolder voor Simon Stevin (pdf, 7 MB) vol tips voor een groene tuin en plantensoorten die het goed doen in deze wijk.

De uitgangspunten voor de inrichting van de wijk zijn vastgesteld in het Voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte in 2018. Er zijn een paar redenen waarom de inrichting voor de bouw van de woningen al vast is gesteld:

Ten eerste willen we nieuwe of potentiële bewoners vooraf duidelijkheid bieden over de inrichting van de wijk. Hierdoor kunnen potentiële inwoners al vooraf rekening houden met de plannen en voorkomen we dat mensen voor onaangename verrassingen komen te staan.

Ten tweede willen we voorkomen dat nieuwe bewoners te lang aan een bouwweg wonen. Om de wijk zo snel mogelijk in te kunnen richten na de bouw, moeten de plannen op tijd klaar liggen. Hierdoor kunnen we de tijdelijke situatie na de bouwperiode zo kort mogelijk laten duren.

Het inrichtingsplan is vastgesteld (zie vraag ‘Sinds wanneer staat de inrichting van de wijk vast en waarom is dat?’). We vinden het belangrijk dat we de verwachtingen die zijn geschept op basis van het inrichtingsplan zo veel mogelijk nakomen. Veel aanpassingen hebben immers ook invloed op hoe anderen de wijk ervaren. Het inrichtingsplan, waarin is opgenomen hoe de wijk is ingedeeld, waar de speeltoestellen, looppaden, bomen e.d. komen, is daarom leidend voor de uitvoering. Grote aanpassingen hierin zijn niet meer mogelijk.

Heb je als bewoner een goed idee of initiatief voor je buurt, dan kun je (met je buren en buurt) gebruik maken van de EdeDoet cheques. Met het opgehaalde bedrag kun je een voorstel indienen voor bijvoorbeeld een extra speelvoorziening. Je kunt je idee mailen naar verbeterjestraat@ede.nl. De wijkbeheerders kunnen dan met je kijken of en hoe het idee kans van slagen heeft. Ook ben je vrij jouw vraag te stellen aan een van de werkgroepen van het bewonersplatform Simon Stevin of een melding te maken via melding openbare ruimte Ede.

Er zijn geen woningen of vrije kavels meer beschikbaar op de Simon Stevin Kazerne. Alle kavels en woningen van projectontwikkelaars zijn vergeven en er komen ook geen nieuwe kavels meer beschikbaar.

Verkeer en bereikbaarheid

De Simon Stevinkazerne wordt met een enkele weg (Piet Romboutlaan) ontsloten op de hoofdwegenstructuur van Ede (Parklaan / Gen. Hackettlaan). Door deze enkele aansluiting is er in de wijk alleen sprake van bestemmingsverkeer en wordt doorgaand verkeer voorkomen.

Tussen de Elias Beeckmanlaan en Janny Laupmanlaan is een calamiteitenroute (fiets-voetpad) voorzien zodat de wijk in noodsituaties op een alternatieve manier ontsloten kan worden.

Op de wegen binnen de Simon Stevinkazerne geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Op deze wegen rijden fietsers en autoverkeer gemengd. Voor voetgangers komen voetpaden langs de wegen. Het Gebroeders van Steenbergenplantsoen wordt een woonerf waarbij autoverkeer stapvoets moet rijden en voetgangers zich mengen met het overige verkeer. De auto is hier te gast.

Zo lang er nog woningen bij komen op Simon Stevin, blijft er bouwverkeer door de wijk heen rijden. Zodra het niet meer nodig is dat bouwverkeer langs een bepaalde straat rijdt, proberen wij deze vrij van bouwverkeer te maken. Bij de Wiesje Boonzaaijerstraat is dat inmiddels gebeurd.

De provincie Gelderland is de opdrachtgever van het openbaar busvervoer in Ede en bepaalt het buslijnennet. Op de Simon Stevin kazerne zelf komt geen openbaar vervoerlijn. De verwachting is wel dat op de Parklaan een lijnbus gaat rijden. In het project Parklaan is ter hoogte van de Piet Romboutlaan ruimte gereserveerd, eventueel  voor een bushalte.

We nemen verschillende maatregelen om te voorkomen dat mensen te hard rijden Op dit moment zijn er een aantal tijdelijke drempels, die ook in de definitieve situatie terug zullen komen. In de definitieve situatie richten we de wijk zo in dat deze voldoet aan de 30 kilometer per uur regels die gelden in de wijk. Op de pagina Inrichting van de wijk kunt u het inrichtingsplan downloaden. Hierop is te zien waar er drempels en drempelplateaus komen in de wijk. Excessen zijn niet altijd te voorkomen.

Voorzieningen

De wijk Simon Stevin is vooral een woonwijk. Prettig wonen staat hier centraal. De straten zijn ingericht met 30 km/h en er komen twee parken met groen, speelplekken en bankjes. Winkels, scholen en attracties zijn te vinden in andere, naastgelegen wijken.

Nee, in principe niet. Honden kun je in Ede overal uitlaten. Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep. In Ede zijn er een aantal losloopgebieden.

In de loop van 2024 komen er een aantal prullenbakken in de wijk.

De speelplekken zijn samen met de buurt en de werkgroep Sport en Spelen van het bewonersplatform bedacht. Inmiddels zijn de speelplekken geplaatst. In 2023 komen bij de grotere speellocaties nog plekken waar je kunt zitten.

In de wijk Simon Stevin geldt het gemeentelijk afvalbeleid, met op een paar plekken een uitzondering. Bij woningen met een tuin krijgen bewoners een aantal containers. Containers stal je altijd in de achtertuin. Deze worden regelmatig geleegd (voor meer informatie bezoek de website van de ACV.

Mensen die in appartementen wonen krijgen ondergrondse verzamelpunten waar ze met een afvalpas de container kunnen openen. Ondergrondse afvalcontainers zijn ook bestemd voor bewoners met een kleine of geen tuin. Uiteraard kun je in gemeente Ede afval gescheiden aanbieden.

Planning

In het eerste kwartaal van 2024 richten we de laatste straten definitief in.

In de uitvoering wordt het groen vaak pas na de straten en stoepen aangelegd. Dit komt doordat planten alleen in een deel van het jaar worden geplant (het plantseizoen, ongeveer van november tot en met maart), om te voorkomen dat de planten weer doodgaan door droogte bijvoorbeeld. In het eerste kwartaal van 2024 wordt het groen definitief ingericht.

In het eerste kwartaal van 2024 voeren we de laatste werkzaamheden uit. Hierna is de wijk zo goed als af.

Bouwwerkzaamheden

Simon Stevin is een grote wijk. Een wijk die in verschillende fasen wordt opgebouwd. Het kan zijn dat je hinder of overlast ervaart van de bouwwerkzaamheden. Als gemeente proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor jouw begrip en soms ook jouw hulp. Heb je tips voor ons als gemeente om de overlast te beperken? Laat het ons weten via simon-stevin@ede.nl.