Stikstofdepositie en kazerneterreinen

De Raad van State heeft eind mei het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Daarover wordt de laatste weken veel geschreven in de media. De vernietiging van het PAS heeft tot gevolg dat projecten en plannen die een toename van de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden veroorzaken momenteel geen doorgang kunnen vinden.

Berekening

Indieners van een omgevingsvergunningaanvraag moeten met een zogenaamde AERIUS-berekening inzichtelijk maken of tijdens de bouw- en gebruiksfase een toename van de stikstofdepositie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de onderbouwing van nieuwe bestemmingsplannen. Als sprake is van een toename van de stikstofdepositie die niet door middel van maatregelen (zoals saldering) kan worden weggenomen, dan kunnen de projecten en plannen op dit moment geen doorgang vinden.

De kazerneterreinen

Voor de kazerneterreinen en de ontwikkeling van de nog resterende deelgebieden heeft de PAS geen gevolgen. Voor de kazerneterreinen zijn de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming die nodig zijn om in de buurt van Natura 2000 gebieden te mogen bouwen onherroepelijk. De omgevingsvergunningen voor het bouwen die nog moeten worden aangevraagd kunnen daarom gewoon verleend worden. Uiteraard is de gemeente Ede ondertussen ook druk bezig met het bedenken van maatregelen om de stikstofdepositie in de hele gemeente te verminderen met als doel een robuuste natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen.