Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen Simon Stevin - Appendix voor bouwvelden 5a en 5b

Burgemeester en wethouders van Ede hebben op 28 september 2021 ingestemd met het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen Simon Stevin - Appendix voor bouwvelden 5a en 5b’ in Ede. Dit is het laatste deel in de wijk dat nog ontwikkeld moet worden. U kunt het ontwerpbeeldkwaliteitplan van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 3 november 2021 inzien op deze website. De documenten vindt u onder dit bericht.

U kun de documenten ook inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Klik hier voor de openingstijden.  Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 140318. Een beeldkwaliteitplan (BKP) doorloopt een eigen procedure. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt tussen de Didi Rooslaan, De Piet Romboutlaan, de Henk Wildenburglaan en het Gebroeders van Steenbergenplantsoen. Het deel van de wijk waar dit plan over gaat is het laatste te ontwikkelen bouwveld op de Simon Stevin Kazerne in Ede. Aangezien het gaat om het sluitstuk van deze woonwijk, willen we dat de nieuwbouwwoningen ruimtelijk aansluiten op de omliggende percelen. Zo willen we samenhang creëren met de architectuur in deelgebied ‘de Lanen’. Daarom stellen we nu een aanvullend ontwerpbeeldkwaliteitsplan vast voor SSK5a en 5b. Hierin staan voorschriften voor materiaal- en kleurgebruik. Deze voorschriften gaan alleen over de laatste 20 nieuwbouwwoningen op Simon Stevin en de al gerealiseerde woningen van SSK5a (deze woningen voldeden al aan deze aanvullende regels). Het beeldkwaliteitsplan ligt vier weken ter inzage. Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad gevraagd het plan definitief vast te stellen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt bouwplannen op basis van dit plan.

Inspraakreactie

Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke inspraakreactie over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK  Ede. Het indienen van een elektronische inspraakreactie, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw inspraakreactie mondeling door te geven belt u Tanja Binkhorst via 14 0318.